شماره حساب‌های شرکت

شماره حساب های اعلامی جهت واریز وجه در کیش بوک

۶۲۲۱-۰۶۱۰-۲۸۵۵-۸۷۲۶
فرزاد فطانت
شماره حساب: ۰۰۴-۰۰۷۱۳۹۶۱-۸۰۰

۶۰۳۷-۹۹۸۱-۵۴۹۰-۱۷۳۹
علیرضا اله یاری
شماره حساب: ۰۳۰۷۰۴۳۰۹۲۰۰۷

6219-8610-5254-8657
علیرضا اله یاری
شماره حساب: 1-863514-800-805