شماره حساب شرکت


جهت واریز می‌توانید از یکی از کارت های زیر اقدام کنید
saman bank
۶۲۲۱-۰۶۱۰-۲۸۵۵-۸۷۲۶
بنام فرزاد فطانت
شماره حساب: ۰۰۴-۰۰۷۱۳۹۶۱-۸۰۰
mellat bank
۶۰۳۷-۹۹۸۱-۵۴۹۰-۱۷۳۹
بنام علیرضا اله یاری
شماره حساب: ۰۳۰۷۰۴۳۰۹۲۰۰۷
mellat bank
۶۲۱۹-۸۶۱۰-۵۲۵۴-۸۶۵۷
بنام علیرضا اله یاری
شماره حساب: ۸۰۵-۸۰۰-۸۶۳۵۱۴-۱